Principer för tryggare rum i biblioteken i Vanda

En trygg stad är grunden för ett gott liv för invånarna. I synnerhet barn och unga tillbringar mycket tid i stadens lokaler, och därför är det av största vikt att se till att lokalerna är trygga. I alla Vanda stads lokaler har principer för tryggare rum tagits i bruk år 2022, även i biblioteken.

Bibliotekets principer för tryggare rum har sammanställts tillsammans med personalen och besökarna. Biblioteken i Dickursby, Point och Västerkulla ordnade i september–oktober workshoppar och enkäter i ämnet speciellt för barn, unga och familjer. Vi samlade också in önskemål från bibliotekets kunder med en webbenkät på plattformen OsallistuvaVantaa.fi 23.9–18.10.2022. För bibliotekens personal ordnades workshoppar, där man särskilt funderade på hur personalen kan påverka tryggheten i bibliotekets lokaler och under olika evenemang.

Vi fick sammanlagt 180 svar på de pappersenkäter som hade riktats till barnfamiljer, skolelever och unga, och sammanlagt 74 svar på vår webbenkät.

I både barnens och de vuxnas svar lyftes mycket likartade teman fram. I ett tryggt bibliotek utsätts man inte för mobbning, trakasserier, diskriminering eller hot om våld. Man beaktar de övriga besökarna genom att vara lugn och tyst. Alla är välkomna till biblioteket och personalen tar hänsyn till alla åtminstone genom att hälsa. Man önskade också att personalen ska ingripa i störande situationer, vara synligt närvarande i bibliotekslokalen, hjälpsam och sörja för bibliotekets trivsel och trygghet.

Utifrån enkäterna och workshopparna färdigställdes de principer för tryggare rum som är i bruk i alla bibliotek. Biblioteken kan också om de så önskar göra tillägg till principerna i samarbete med sina besökare.

Principer för tryggare rum i Vandas bibliotek

Biblioteket tillhör alla

Du är välkommen till biblioteket som du är. I biblioteket får du läsa, spela, leka, studera, arbeta och vistas. Mobbning, rasism och diskriminering hör inte till biblioteket – tänk på det också i ditt eget uppförande och i ditt tal.

Ta hänsyn till andra

Ge också andra utrymme och lugn. Respektera andra människor och ta hand om det gemensamma rummet. Var och en kan påverka bibliotekets trivsel och trygghet.

Personalen är här för dig

Personalen ansvarar för säkerheten i bibliotekslokalen och ingriper om någon bryter mot de gemensamma reglerna. Om du upplever eller ser trakasserier kan du tala om det för bibliotekets personal. Du kan också alltid ge respons och be om hjälp.

Närmare information om arbetet för tryggare rum finns på Vandas webbsidor.

Text: Marjo Mannila & Maija Lehtola
Bild: Odelia Airaksinen