Användarregler för grupprum

Genom att boka och använda lokalerna i Centrumbibliotek Ode förbinder du dig att följa de användarregler som gäller för dem. Nedan finns användarreglerna för andra våningens grupprum och arbetsrum. Alla faciliteter på Odes andra våning kan bokas via tjänsten Varaamo.

Biblioteket har vid behov och enligt eget omdöme rätt att förbjuda hyrestagaren tillträde till den bokade lokalen eller att avbryta ett evenemang som ordnas där om det framkommer att reglerna ovan bryts eller har brutits.

1. Du eller din grupp kan endast ha en grupp- eller arbetsrumsreservation åt gången på Ode. Extra reservationer raderas.

2. Följ utrymmets minimianvändarmängd.

3. Lokalen är avsedd för icke-kommersiell verksamhet. Den är inte avsedd för kurser eller evenemang för vilka inträdes- eller deltagaravgifter tas ut.

4. När tidsbokningen upphör ska den som bokat den lämna lokalen i samma skick som den var när tidsbokningen inleddes.

5. Ett evenemang som ordnas i en uthyrningslokal får inte störa den övriga verksamheten på biblioteket eller bibliotekets kunder.

6. Innehållet i eller karaktären på evenemang som ordnas i en uthyrningslokal får inte strida mot finsk lag eller god sed.

7. Var snäll och meddela personalen ifall du märker fel eller brister i lokalen.

8. Vänligen ta hänsyn till att i Ode håller vi oss till principer för tryggare rum.